On the Run II Tour: Chicago, Illinois (Aug…

On the Run II Tour:

Chicago, Illinois

(August 10, 2018)